Gospodarstwo Agroturystyczne Nieborów
plen

Regulamin

Regulamin Ośrodka Dom w Nieborowie

Gospodarstwo Agroturystyczne świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych.

1.    Doba hotelowa trwa od godz. 1500 (w dniu przyjazdu) do godz. 1000 (w dniu wyjazdu).

2.    Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości i przedstawić go Gospodarzowi w celu zameldowania.

3.    Do przebywania na terenie Ośrodka upoważnione są osoby, które są zameldowane i uregulowały opłatę za pobyt.

4.    Wykonanie usługi polega na przekazaniu jednego kompletu kluczy do pokoju lub domu oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym wynajmowanych pomieszczeń.

5.    Możliwość przedłużenia pobytu ponad okres zameldowania powinien być zgłoszony Gospodarzowi najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd. Przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadania wolnych miejsc noclegowych.

6.    Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 1000 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

7.    Gość nie może przekazywać, udostępniać wynajmowanego pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który zapłacił.

8.    Gość jest zobowiązany do poinformowania Gospodarza o przyjmowaniu gości niebędących klientem Ośrodka. Osoby te mają obowiązek opuszczenia obiektu do godz. 2000.

9.    Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego. Gospodarz zastrzega sobie możliwość odstępstw w przypadku, gdy na terenie Ośrodka organizowana jest impreza okolicznościowa.

10. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem, mogą być obciążone finansowo przez Gospodarza i usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

12. Gospodarz nie odpowiada za rzeczy wartościowe, pieniądze, pozostawione bez nadzoru w domu noclegowym, pokojach i miejscach ogólnodostępnych.

13. Pozwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest po zgłoszeniu tego faktu Gospodarzowi. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień oraz sprzątania nieczystości, ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą Goście Ośrodka. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawnie opiekunowie.

15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.

16. We wszystkich pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

17.  Zabrania się korzystania z własnych grzałek, grzejników, przyrządów lub aparatury zasilanej energią elektryczną. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy, suszarek, maszynek do golenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego może mieć zastosowanie pkt. 10 niniejszego regulaminu.

18. Zabrania się rozpalania ogniska i grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego może mieć zastosowanie pkt. 10 niniejszego regulaminu.

19. W przypadku utraty klucza do domu lub pokoju pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

20. Podczas pobytu Gości możemy wejść do Państwa domku, pokoju, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (ulewa, awaria wody, prądu, zamknięcia okien itp.)

21. Prosimy o zachowanie należnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju, domu.

22. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek zachowania się tak, aby nie zakłócać spokoju innych Gości.

23. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody Gospodarza.

24. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności, spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, Internetu.

25. Parking Ośrodka jest niestrzeżony, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub motocykla należącego do Gości.

26. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zaliczki na wskazane konto podając imię/nazwisko i okresu rezerwacji.

27.  W przypadku braku wpłaty zaliczki w przeciągu 3 dni rezerwacje uznaje się za nieważną.

28. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.

29.  W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas zaliczka nie podlega zwrotowi.

30. Prosimy o utrzymanie czystości w domu i pokojach, kuchni, łazienkach itp. oraz na terenie Ośrodka.

31. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pomieszczeń należy zgłaszać na bieżąco gospodarzowi Ośrodka.

32. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz umieszczenie w domu i pokojach. Goście ośrodka mogą zapoznać się z regulaminem podczas rezerwacji lub meldunku.

33. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela Ośrodka i obowiązuje od dnia 19.10.2013.

34. Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ośrodka oraz zasad związanych z bezpieczeństwem przeciw pożarowym.

Copyright © 2021
Gospodarstwo Agroturystyczne
Nieborów

Wykonanie: CMS Toruń